Tìm kiếm:
 
 
Tin nóng
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10-2023

Thông báo về lộ trình trả tiền cổ tức cho các quí cổ đông công ty
 
Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin cần biết
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán
Hình ảnh hoạt động
0043
0042
0041
0040
0039
0038
0037
0036
0034
0035
hinh 8
hinh 9
hinh 10
hinh 7
hinh 6
hinh 5
hinh 4
hinh 3
hinh 2
hinh
013
012
Thống kê truy cập
Visitor: 1.258.049
Online: 6
 
Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 1/2023

Từ ngày 1-1-2023, 4 luật cũng như nhiều chính xách nổi bật sẽ chính thức có hiệu lực… Các luật có hiệu lực như: Luật kinh doanh bảo hiểm; Luật cảnh sát cơ động; Luật sửa đổi, bổ sung Luật sở hữu trí tuệ; Luật điện ảnh. Ngoài ra, trong tháng 1/2023, nhiều chính sách có hiệu lực, như: Ban hành phương thức tra cứu thông tin công dân thay cho sổ hộ khẩu giấy, tăng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở.

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 1/2023

* Luật kinh doanh bảo hiểm:

Luật kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 được thông qua ngày 16-6-2022, tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2023.Trong đó, có một số nội dung đáng chú ý như: Tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phát triển sản phẩm;  Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn tối đa 100% vốn điều lệ; Cắt giảm thủ tục hành chính; tăng tính bảo vệ quyền và lợi ích của bên mua bảo hiểm; Cho phép doanh nghiệp bảo hiểm chủ động trong việc thiết kế, xây dựng sản phẩm bảo hiểm;  Bổ sung quy định về an toàn tài chính.

* Luật cảnh sát cơ động:

Theo đó, nhiệm vụ chính của cảnh sát cơ động là "sử dụng biện pháp vũ trang là chủ yếu để chống hành vi bạo loạn, khủng bố".Có hiệu lực từ ngày 1-1-2023, Luật cảnh sát cơ động gồm 5 chương, 33 điều quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của cảnh sát cơ động; điều kiện bảo đảm và chế độ, chính sách; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với cảnh sát cơ động.

* Luật sửa đổi, bổ sung Luật sở hữu trí tuệ:

Luật sở hữu trí tuệ được Quốc hội khóa XV thông qua vào kỳ họp thứ 3, ngày 16-6-2022. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2023, trừ quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14-1-2022, trong khi quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 14-1-2024.

* Luật điện ảnh (sửa đổi):

Luật điện ảnh số 05/2022/QH15 (viết tắt là Luật điện ảnh năm 2022) kế thừa có chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung 32 điều, quy định mới 18 điều so với Luật điện ảnh năm 2006. Luật điện ảnh năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1-1-2023 và có 10 điểm mới cơ bản phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

*Quy định mới về nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy:

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023.

Nghị định gồm 15 Điều, trong đó từ Điều 1 đến Điều 13 của Nghị định quy định việc sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP bỏ quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, chủ yếu thuộc nhiều lĩnh vực như: việc làm, bảo hiểm y tế, giáo dục, y tế, đất đai, thuế, nhà ở, nhà ở xã hội, điện lực, nuôi con nuôi…

Thay vào đó, khi thực hiện các thủ tục trên, người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ: Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nghị định cũng bãi bỏ, thay thế một số cụm từ liên quan tới quy định về sổ hộ khẩu tại các nghị định liên quan tới một số lĩnh vực cụ thể như: điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; hộ tịch, người có công, bảo trợ xã hội…

*Tăng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở lên 5,0%/năm:

Đây là nội dung tại Quyết định 2081/QĐ-NHNN ngày 12/12/2022 (thay thế Quyết định 1956/QĐ-NHNN) về mức lãi suất của ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN , 32/2014/TT-NHNN và 25/2016/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Cụ thể, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN, Thông tư 32/2014/TT-NHNN và Thông tư 25/2016/TT-NHNN là 5,0%/năm (Tăng 0,2% so với mức lãi suất quy định tại Quyết định 1956/QĐ-NHNN năm 2021).

Theo Thông tư 11/2013/TT-NHNN (sửa đổi bởi Thông tư 32/2014/TT-NHNN), các ngân hàng cho vay áp dụng mức lãi suất nêu trên bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long; Các ngân hàng thương mại cổ phần khác do Ngân hàng Nhà nước chỉ định.

*Điều chỉnh mức phụ cấp trách nhiệm cán bộ Công đoàn cơ sở:

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 5692/QĐ-TLĐ ngày 8/12/2022 (thay thế Quyết định 3226/QĐ-TLĐ ngày 20/9/2021) Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp. Theo đó, quy định hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở cao nhất là 1,00 (áp dụng với chủ tịch công đoàn).

*Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không còn 4 Tổng cục:

Nghị định 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực từ ngày 15/1/2023.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng, chống thiên tai, phát triển nông thôn; quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.
So với Nghị định 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017, bốn Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai được sắp xếp lại, tổ chức lại thành các cục.

*Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Ngày 12/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 102/2022/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; thực hiện chức năng của Ngân hàng Trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ; quản lý Nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

Đáng chú ý, trong cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không còn Vụ Thi đua - Khen thưởng và Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng; bổ sung thêm Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước. Vụ Chính sách tiền tệ có 6 phòng thay vì 7 phòng như trước đây. Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Tài chính - Kế toán có 5 phòng (quy định cũ có 6 phòng);…

(Theo vneconomy)

 


Các tin khác:
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2022 (28-11-2022)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2022 (28-11-2022)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2022 (28-11-2022)
Nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 7-2022 (22-08-2022)
Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 8/2022 (22-08-2022)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2022 (22-03-2022)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2022 (07-02-2022)
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12 (31-12-2021)
Chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 1-2022 (31-12-2021)
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2021 (25-11-2021)
 
VIDEO CLIP
Thành tích
Giấy chứng nhận
Giải thưởng Thi đua
Tập thể Xuất sắc 2006
Doanh nghiệp trẻ 2009
Giải thưởng Ngọn Hải đăng 2009
Bằng khen BCH Đảng bộ
Ngọn hải đăng 2007
Cúp Doanh nhân tâm tài
Giải thưởng hội nhập & phát triển
Ngọn hải đăng 2009
Đối tác
Vietsovpetro
Seadrill
Vietinbank
PTSC
Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn
Oil & Gas Production Enterprise
Jet Drill
Petro Vietnam Low Pressure Gas JSC
Cty thiet web
Petrovietnam Exploration Production Corporation
 
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun